Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr IJET/31 4 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Europejskiego Priorytetu Oświatowego

Program debata w czasie warsztatu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Imprezy Integracyjne
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja tkanin
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: dąbrowski oraz wolsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: DAVID S. SMITH KIELCE S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych “MADRO” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRESKO Sp. z o.o., myjnie ręczna reda, Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej “DĄBROWA-67” , “Infide” Marcin Kraska, CARPORT Sp. z o.o., Convert Paper Spółka Komandytowo-Akcyjna, I3D Network Sp. z o.o., LSA , Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Spółka Jawna, YourOptions – Krzysztof Mejszutowicz, ED-Pro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, Systemics-Pab Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowe KONTAFIN

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.