Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr IJCE/74 3 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Audyt efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Spotkania Integracyjne
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce


 • Fundusz zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew oleistych
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: oleśnicki oraz białogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Baofu Pearl Jewellery Co. Ltd., Centrala Handlu Zagranicznego AGROMET – MOTOINPORT Sp. z o.o., Fabryka Maszyn i Urządzeń “TAGOR” S.A., Brukowani, GAWEX-MEDIA Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Szczecinku , Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach , BIURO RACHUNKOWE “PARTNER” s.c. Iwona Morawska, Paweł Maciak , EMALIA OLKUSZ , InArt , Laminex Sp. z o.o., Rolimpex Nasiona , THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., KRATKI.PL Marek Bal, MINE MASTER , P.H.U. “E.T” Ewa Tomczykowska

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.