Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr EOD/66 7 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Środkowoeuropejskiego Programu Pomocowego

Plan dyskusja podczas warsztatu obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego “Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Ry
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele NaKursy Biznesowe
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Raport roczny z “Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: głogowski oraz leszczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Okładzin Ciernych “FOMAR” S.A., Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne “Bochnia” Sp. z o.o., HT.RUZAM-PRO, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej , Nowosarzyńska Telewizja Kablowa “LOKATEL” Sp. z o.o. , Bartnet Naruszewicz i Krawczun Spółka Jawna, ENERBIO , INTEGER.PL , Marcin Moroz Mo-net, PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Twelve Electric , INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNE G. MACIEJEWSKI, M. MILCZAREK Spółka jawna, “UNI-PRO” Grzegorz Bokotko, H-x Term Zenon Janowicz

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.