Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr XFP/18 6 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Programu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Gry Szkoleniowe
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: ciechanowski oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: CERSANIT-KRASNYSTAW S.A., RAWENT S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., KOBE Kotowska Bernarda, “DOLAN-SAT” Kazimierz Dolan, “Digital One Consulting” Sp. z o.o., ALLPLAY PATRYK PUSCH, ERG , Groemix sp. z o.o., M K & R CONSULTING , RENEX Electronics Education Center Marzena Szczotkowska-Topić, Vitrosilicon , Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Pracownia Projektowania Wnętrz i Dekoracji Wnętrze Agnieszka Felczak, Starglass Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LTD

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.