Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr GKB/18 8 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Plan debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • “Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Analiza skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Łodzi
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • na lata 2007-2013″
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: dąbrowski oraz stargardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Tytoniowego S.A. w Radomiu (Altadis Polska S.A.), Pekao S.A., Zakłady Mięsne Mazury S.A., “FA. LANGSTEINER” Alicja Langsteiner, “MASTER” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Zakład Instalatorstwa i Teletechniki “ŁĄCZBUD” Sp. z o.o. , BestPay , Fagioli Polska Sp. z o.o., Karol Kania i Synowie Sp. z o.o., Matcom Marcin Sebastian Ziółek, RENMEDIA Piotr Wójcik, ULTRATECH , GOLAB , OPINION Sp. z o.o., MINT Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.