Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr WIJH/23 4 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Pomiar efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele Na Kursy w Kazimierzu
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie efektywności w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rycki oraz m. Świętochłowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Michal Daniel Uslugi Leśne, Częstochowska Huta Szkła S.A., Bas s.c. Elżbieta Kucharska, Ryszard Kucharski, Usługi Asenizacyjne Tudek Jan, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej RETKINIA , Telewizja Kablowa “Makrosat” Wojciech Pasek , Baumit , Extreme Commerce Sp. z o.o., Hybryd Sp. z o.o., Nowy Styl , SAVA TOMASZ ANTOS, Unikkon Integral Sp. z o.o., Koller F.H. Małgorzata Paź, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bogusław Kiernozek, Gabinet Weterynaryjny SUPERVET

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.