Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr NIJO/48 8 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Porządek debata w czasie spotkania przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Pomiar efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Nałęczowie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • “Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubartowski oraz poznański

  Upoważnieni beneficjenci to: RATOWNIK MEDYCZNY, HERBAPOL GDAŃSK Sp. z o.o., ZARAT S.A., Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne “MESCOMP” S.A., “AZART S.C.- Telekomunikacja” , “EMITER” Przedsiębiorstwo Usługowe Eugeniusz Moczała, Business Management Software Sp. z o.o., Firma Gutkowski Jan Gutkowski, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, LED Platform Sp. z o.o. , SOLARIS LASER , Versio Software Karmena Wypustek, EP Serwis , Novotherm Sp. z o.o., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.