Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr PZA/43 1 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata podczas seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Pomiar stopnia implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Obrona narodowa
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: pajęczański oraz nowotomyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie S.A., Elektrociepłownia “Energotor-Toruń” S.A., Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., “VIKING” Uslugi Ogulnobudowlane Marcin Stachura, Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej “ZBIORCZA” , Stowarzyszenie Miastecka Telewizja Kablowa , CallPay Sp. z o.o., Europejski Bank Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o., GW Interactive Group sp. z o.o., Krakowiskie Zakłady Odlewnicze “ZREMB” S.A., STER Spółka . z ograniczoną odpowiedzialnością, VOTUM , Kancelaria Corpus Iuris , OTS Mirosława Sarnowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.