Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr AUT/93 2 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Priorytetu Pomocowego

Program dyskusja podczas warsztatu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Pomiar efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Warsztaty w Szklarskiej Porębie
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żagański oraz brzozowski

  Upoważnieni beneficjenci to: ABB Elta Sp. z o.o., Eaton Truck Conponentes S.A. , Fabryka Urządzeń Dżwigowych S.A., “, Zakład Eksploatacji Sieci Telewizji Kablowej CATV Krapkowice Ewa Starzyńska, Telewizja Kablowa SATRA Sp. z o.o , ATT Spółka z o.o., Fundacja Aurea Mediocritas, INTERNET INNOVATIONS FOR BUSINESS, NAMAROL BUDOWA-MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH Jacek Kudlański, Speednet Sp. z o.o., Zipser Olgierd, Advanced Business Services Jacek Skupin, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “JUMO” , Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tadeusz Szuba

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.