Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr KNB/16 4 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Trustu Społecznego

Agenda dyskusja podczas seminarium obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • “Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Mikołajkach
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Gorzów Wielkopolski oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: SKLEP Z ARTYKULAMI SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWYMI-MALA GASTRONOMIA., WINIARY S.A. , ŁOPUSZAŃSKA S.A. , Presbud, Telewizja Kablowa “TOP-SAT” , Internet Solutions Sp. z o.o. , AoV – Architects of Value sp. z o.o. w organizacji, Firma Cezary Hodór Bogusław, InArt , MGK – Rafał Chmielewski, SILED , Wittchen , Lakma SAT Sp. z o.o., TESGAS S.A., Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.