Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr HZK/87 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Rzeszowie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • “Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja cukru
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: Suski oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kombinat Cementowo-Wapienniczy “KUJAWY” S.A. , Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A., Warszawska Fabryka Pomp i Armatury “WAFAPOMP” S.A., Usługi Asenizacyjne Kopańska Kazimiera, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej ALEKSANDER-SAT , “INTERPETRO” SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balton Sp. z o.o. , DCO4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Instytut Przemysłu Organicznego , MAILING , Polish Specjalists Sp. z o.o., Wedding Experts Agnieszka Gawron, Eco-Schubert Sp. z o.o., GALWA-KOR , Fedro

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.