Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr NBY/27 4 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świebodziński oraz m. Jaworzno

  Upoważnieni beneficjenci to: “POLBAF” S.A., Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A., VE Systems, Beskidzkie Centrum Czystości Apeks Sp. j., TV KAB – Szczecin sp. jawna , “ELECTRONIQA” , ALVO Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk – Olszewska, Firma Wielobranżowa OLBI Sylwia Olbińska, Instytut Optyki Stosowanej, NVISION.pl Sp. z o.o., SIGARDEN , VITKOVICE MILMET S.A., Dorota Mroczkowska Nord Star, NOVO SoftNet Sp. z o.o., Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Krajewski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.