Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr MHS/53 5 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Europejskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek debata podczas seminarium zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Audyt skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Łodzi
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rypiński oraz leski

  Upoważnieni beneficjenci to: CHLIPALA KAZIMIERZ Uslugi transportowe, Huta Oława S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT S.A., Duel S.C. Justyna i Tomasz Guła, TV KAB – Szczecin sp. jawna , “LAURA TOSCANI POLSKA” , AUTO NAPRAWA KRYSTIAN WROCŁAWSKI, ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA , Instytut BHP Sp. z o.o., LED Platform Sp. z o.o. , SKŁADY VOX SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wittchen , ART REKLAMA DARIUSZ ŚWIĄTEK, BARBARA ŚWIĄTEK SPÓŁKA JAWNA, MTCE Media , “CHEM-LINE”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.