Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr APD/42 6 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Weryfikacja efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Treningi w Szczecinie
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja tematyczna “Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wołowski oraz przemyski

  Upoważnieni beneficjenci to: ABB Elta Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLLYTAG S.A. , Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o., Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Procner, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “WIST” Spółka Cywilna , “HABA-BETON Johann Bartlechner” , BRENEN POLSKA Henryk Włodarczyk, Eurochit – Danuta Kruszewska, Instytut “Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, NEWSCAPE Bogusław Gnat, STAKO CNG Sp. z o.o., “BRUK” , Handel Polski , ZAKŁAD SZKOLENIA I DOSKONALENIA KADR SYLWIA SWÓŁ, “IZOGLAS” Barbara Kodziszewska

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.